Badanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest związane z końcowym efektem rachunkowości finansowej. Przyjmuje formy wielu raportów oraz sprawozdań, z których korzysta wiele organizacji.

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych powinno zostać przeprowadzone w każdej jednostce gospodarczej, która określona została w przepisach prawa. Pełnymi sprawozdaniami finansowymi są w każdej organizacji następujące dokumenty: bilans, rachunek wyników, a także wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia. Jeśli chodzi o zasady zaprezentowania danych oraz ich opracowywania, są one różnorodne w zależności od danej jednostki i rodzaju działalności. Najczęściej sprawozdania sporządza zarząd danej organizacji. Pamiętać należy, że ponosi on odpowiedzialność za przedstawienie rzetelnych danych zgodnych z rzeczywistością. Sprawozdania sporządzać należy zgodnie z danymi zasadami rachunkowości.

Zasady wykonywanego badania

Badanie sprawozdań finansowych zazwyczaj ma na celu uzyskanie opinii na piśmie biegłego rewidenta. Określa on zgodność sprawozdania finansowego z księgami rachunkowymi, sporządza także raport określający rzetelność i prawidłowość sprawozdania. Roczne badanie sprawozdania finansowego muszą wykonać wszystkie podmioty gospodarcze. Najczęściej zawierają one umowę z rewidentem, który posiadać musi uprawnienia do takich działań. Okazuje się, że organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe, może wybrać dany podmiot uprawniony do takiego badania.

Części składowe opinii biegłego rewidenta

Opinia biegłego rewidenta musi składać się z określonych części, którymi są: orzeczenie o jakości sprawozdania, wskazanie czy dopełniono obowiązki odnoszące się do procedury sprawozdawczej z lat ubiegłych, wskazanie prawidłowości zastosowanych zasad rachunkowości, wskazanie wszelkich zagrożeń wykrytych podczas badania, które mogą wpłynąć na kontynuację działalności organizacji itp. Raport rewidenta powinien natomiast składać się z ogólnej charakterystyki organizacji, przedstawienie sytuacji finansowej firmy, czy ujawnienia wszelkich błędów. Opinia oraz raport mają na celu wskazać, czy sprawozdania finansowe są w pełni wiarygodne. Podkreślić należy, że fałszowanie takiego dokumentu może grozić karą pozbawienia wolności lub karą grzywny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here